เรื่อง หน้ากากอนามัยผ้าทอมือผักตบชวา

เรื่อง หน้ากากอนามัยผ้าทอมือผักตบชวา

03-12-2021
เรื่อง หน้ากากอนามัยผ้าทอมือผักตบชวา

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ความสะอาดและสุขภาพเป็นเรื่องที่คนหันมาใส่ใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่เรายังต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่สาธารณะ สิ่งที่ตามมาคือ ขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาหน้ากากอนามัยที่ทำจากเส้นใยผักตบชวา ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผักตบชวา เป็นพืชที่ดูดซึมน้ำได้มากกว่าพืชน้ำชนิดอื่น เมื่ออยู่ในแม่น้ำลำคลองจะทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อสภาพแวดล้อม แต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นเส้นใย กลับมีคุณสมบัติโดดเด่น มีความเหนียว คงทน แข็งแรง เมื่อเจอความชื้น เส้นใยจะดูดซับความชื้นได้ดี ช่วยดูดซับเหงื่อ และระบายความร้อนได้ดีกว่าเส้นใยชนิดอื่น ๆ “การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองน้ำใส” จึงมีแนวคิดนำเส้นใยผักตบชวามาผลิตเป็น "หน้ากากผ้าทอมือผักตบชวา" หน้ากากผ้าทอมือจากเส้นใยผักตบชวา มีความหนา 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นผ้าทอมือผักตบชวา 1 ชั้น ผ้ามัสลิน 3 ชั้น และช่องใส่แผ่นกรอง ใช้สำหรับกรองเชื้อโรคและฝุ่น PM2.5 ในการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นเส้นใยด้าย จะเลือกใช้ส่วนลำต้นของผักตบชวา มาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการทางเชิงกล ซึ่งปราศจากการใช้สารเคมี จากนั้นนำมาตากแดด เพื่อให้เส้นด้ายมีความคงทนแข็งแรง พร้อมที่จะนำไปทอเป็นผืนผ้า

จากที่กล่าวมา หน้ากากอนามัยผ้าทอมือจากผักตบชวาถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการสิ่งทอที่จะช่วยลดขยะจากหน้ากากอนามัย และช่วยลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย

 

ภาพจาก : http://www.findglocal.com/TH/Amphoe-Phachi/1525157364391051/กศน.ตำบลหนองน้ำใส-อำเภอภาชี-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มาข้อมูล :
1. วิจัยเพิ่มมูลค่าผักตบชวา สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์. [2016] , แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/article/383866 [ 13 สิงหาคม 2563 ]
2. อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มทร.ธัญบุรี พัฒนาเส้นใยธรรมชาติ จากผักตบชวา [2016] , แหล่งที่มา : https://www.sme.rmutt.ac.th/อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอแ/ [ 13 สิงหาคม 2563 ]
3. "หน้ากากผ้าทอมือผักตบชวา". [2020], แหล่งที่มา : http://www.findglocal.com/TH/Amphoe-Phachi/1525157364391051/กศน.ตำบลหนองน้ำใส-อำเภอภาชี-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 13 สิงหาคม 2563 ]
4. กศน.ภาชี ไอเดียดี “ทำหน้ากากผ้าทอมือจากเส้นใยผักตบชวา” ดีต่อโลก ดีต่อเรา. [2020] , แหล่งที่มา : https://today.line.me/th/article/กศน+ภาชี+ไอเดียดี+ทำ+หน้ากากผ้าทอมือจากเส้นใยผักตบชวา+ดีต่อโลก+ดีต่อเรา-6PY0xB [ 14 สิงหาคม 2563 ]
คำค้น : กศน.ภาชี อยุธยา, หน้ากากผ้าทอมือ, เส้นใยผักตบชวา

ผู้เขียน : นางสาวทิพย์อัมพร เอี่ยมสอาด กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน