“โคโรนา”มากกว่าที่คุณรู้

“โคโรนา”มากกว่าที่คุณรู้

03-12-2021
“โคโรนา”มากกว่าที่คุณรู้

คำว่า “โคโรนา” ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โคโรนามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “มงกุฎ” ในทางวิทยาศาสตร์ คำว่า “โคโรนา” พบในดาราศาสตร์ พฤษศาสตร์ และการแพทย์

เกร็ดวิทย์

สำหรับนักดาราศาสตร์ โคโรนา คือชื่อเรียกส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ โคโรนาชั้นในและโคโรนาชั้นนอก

โคโรนาชั้นนอกมีอุณหภูมิต่ำกว่าโคโรนาชั้นในเล็กน้อย ทั้งนี้ ลมสุริยะสามารถเกิดได้จากโคโรนาชั้นนอก และแผ่ขยายออกไปกว่าล้านกิโลเมตร เราสามารถ

เห็นโคโรนาของดวงอาทิตย์เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายมงกุฎรอบดวงอาทิตย์

ส่วนนักพฤษศาสตร์กำหนดให้คำว่า โคโรนาเป็นส่วนประกอบชั้นพิเศษของดอกไม้บางชนิด เป็นส่วนที่เป็นกะบังรอบดอก มีลักษณะคล้ายมงกุฎ มักอยู่

ระหว่างวงกลีบดอกกับวงเกสรเพศผู้ ชั้นโคโรนานี้สามารถพัฒนามาจากส่วนของเกสรเพศ หรือวงกลีบดอกก็ได้ เราพบชั้นโคโรนาได้ในดอกรัก ดอกโฮย่าบาลา ดอกเสาวรส

เกร็ดวิทย์

ในทางการแพทย์ โคโรนา เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ (RNA) และมีเปลือกหุ้มด้านนอก ประกอบด้วยโปรตีนซึ่งคลุมด้วย

กลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นปุ่มยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส เมื่อดูไวรัสชนิดนี้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะพบลักษณะคล้ายมงกุฎล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้

 

ผู้เขียน: สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์

ที่มาแหล่งของแหล่งข้อมูล

National Aeronautics and Space Administration (NASA). [Online]. n.d., The Corona. Retrieved from https://solarscience.msfc.nasa.gov/corona.shtml   [ 3 มีนาคม 2563]

บีบีซี. "ยานสัมผัสดวงอาทิตย์" เริ่มส่งข้อมูลช่วยไขปริศนาลมสุริยะ-อุณหภูมิชั้นโคโรนา. [ออนไลน์]. 2562,แหล่งที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-50685077 [3มีนาคม 2563]

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.[ออนไลน์]. ม.ป.ป., ดอกและส่วนประกอบของดอก. แหล่งที่มา : http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/flowers/pdf/webFLOWER_intro.pdf [3มีนาคม 2563]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. [ออนไลน์]. 2550, โฮย่า (Hoya) ชนิดใหม่ของโลก. แหล่งที่มา : http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/flowers/pdf/webFLOWER_intro.pdf [3มีนาคม 2563]

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.[ออนไลน์]. 2563, ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV). แหล่งที่มา : https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410 [3มีนาคม 2563]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน