รู้ไหมทำไมงูลอกคราบ

รู้ไหมทำไมงูลอกคราบ

02-12-2021
รู้ไหมทำไมงูลอกคราบ

 น้องๆ รู้ไหมครับทำไมงูลอกคราบ งูลอกคราบเป็นการลอกหลุดของผิวหนังชั้นนอกสุด(epidermis) เซลผิวหนังของงูเพิ่มจำนวนและขนายตัวในอัตราไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ อายุ  สภาพอากาศและอาหาร เซลเหล่านี้สร้างน้ำหล่อเลี้ยงออกมาอยู่ระหว่างผิวหนังชั้นนอกสุดกับชั้นผิวหนังที่สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้เกิดการลอกคราบ และงูจะตัวขยายโตขึ้น หรือให้เข้าใจง่ายๆ การลอกคราบของงูทำให้งูขึ้นนั้นเองครับโอกาสต่อไปจะแนะนำเกล็ดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับงูและสัตว์ต่างๆอีกนะครับ แล้วพบกัน

ผู้เรียบเรียง : นายสัญชัย เมฆฉาย

ที่มาของภาพ : นายชาติชาย เชื้อชาติ

ที่มาของแหล่งข้อมูล: 

           ไพบูลย์ จินตกุล และลาวัณย์ จันทร์โฮม, 2539. งูพิษในประเทศไทย. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย.

           วีรยุทธ์ เลาหะจินดา.2552.  วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน