จุด จุด จุด บนผิวมะม่วง

จุด จุด จุด บนผิวมะม่วง

02-12-2021
จุด จุด จุด บนผิวมะม่วง

กินมะม่วงมีจุดดำได้หรือไม่ ?

ถ้ามะม่วงมีจุดดำ ๆ แค่ตัดทิ้งไปแล้วก็กินส่วนที่เหลือได้ ไม่เป็นไร ?

กินมะม่วงมีจุดดำจะทำให้มีอาการอาหารเป็นพิษจริงหรือไม่ ?

 

      มะม่วงไม่ว่าจะซื้อมาจากตลาดหรือเก็บมาบ่มเองเมื่อสุกได้สักระยะหนึ่ง มักจะพบว่าเกิดรอยดำเป็นจุด ๆ ขึ้นบนผิวของมะม่วง จุดดังกล่าวอาจพบได้ตั้งแต่จุดเล็ก ๆ จนถึงจุดใหญ่กระจายทั่วทั้งผล สาเหตุของการเกิดจุดดำบนผิวมะม่วงนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุใหญ่ ๆ ด้วยกัน สาเหตุแรกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้เนื้อนิ่มอย่างมะม่วงเมื่อสุกจะเริ่มมีจุดกระสีดำเป็นจุดเล็ก ๆ เกิดขึ้นบนผิว ส่วนสาเหตุที่สองเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช ได้แก่ เชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides และ Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่า เชื้อราทั้งสองชนิดนี้จะเข้าทำลายแบบแฝงตั้งแต่มะม่วงยังดิบอยู่แล้วจะค่อย ๆ แสดงอาการออกมาพร้อมกับมะม่วงที่เริ่มสุก และสำหรับสาเหตุสุดท้ายคือสเกิดจากแมลงวันผลไม้ (fruit fly) โดยแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่แทงลงบนผิวของผลมะม่วงตั้งแต่ระยะผลอ่อนหรือระยะที่ผลใกล้สุก เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะเจริญเติบโตภายในผลทำให้ผลมีจุดดำและเน่าเสีย

แล้วถ้าพบจุดดำเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามยังจะรับประทานมะม่วงผลนั้นได้อยู่ไหม คำตอบก็คือ ถ้าเราปอกเปลือกมะม่วงผลนั้นออกมาแล้วเนื้อมะม่วงยังปกติดีไม่มีจุดดำใด ๆ ก็สามารถที่จะรับประทานได้ แต่ถ้าเราปอกเปลือกแล้วพบจุดดำเกิดขึ้นบนเนื้อของมะม่วงเราควรที่จะทิ้งทั้งลูก เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าพิษจากเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่แฝงเข้ามาจากจุดที่ขยายใหญ่ขึ้นนั้นได้แทรกซึมเข้าไปมากกว่าที่ตาเราเห็นหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรทิ้งทั้งลูกจะดีกว่า

เอกสารอ้างอิง: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2557.  โรคผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว.  พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทจามจุรีโปรดักส์จำกัด, กรุงเทพฯ.

กองอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย.  2561.  แมลงวันผลไม้ การสำรวจและประเมินสถานการณ์.  แหล่งที่มา: https://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2018/07/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf, 17 พฤษภาคม 2564.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน