ออกกำลังกายคลายซึมเศร้า

ออกกำลังกายคลายซึมเศร้า

03-10-2023
https://www.shutterstock.com/th/image-vector/young-female-sitting-hugging-her-knees-1805938906

โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) เป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง สามารถรักษาให้หายได้โดยการเข้าพบจิตแพทย์ เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา การทำกิจกรรมจิตบำบัด (Psychotherapy) แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ร่วมกับการใช้ยา ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากพบว่าวิธีการรักษาที่กล่าวข้างต้นไม่ได้ผลดีอย่างที่ควรจะเป็น เพราะการพูดคุย หรือทำกิจกรรมอย่างเปิดใจเป็นเรื่องยากเกินไป อีกทั้งยาหลายชนิดยังส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอีกด้วย ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการบำบัดโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งเซาท์ออสเตรเลีย (University of South Australia) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยการออกกำลังลงในวารสารเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอังกฤษ (British Journal of Sports Medicine) โดยให้อาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวน128,119 คน ออกกำลังกายแบบต่าง ๆ เช่น เดิน วิ่ง โยคะ พิลาทิส เป็นต้น ที่ไม่หักโหมจนเกินไป ใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 12 สัปดาห์ ช่วยให้สุขภาพจิตของอาสาสมัครดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยการเข้ารับการปรึกษาและใช้ยาถึง 1.5 เท่า

แม้ที่ผ่านมาจะมีจิตแพทย์ และผู้เชียวชาญด้านจิตประสาทออกมาอธิบายว่าการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยอย่างจริงจังมารองรับ ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างดีเยี่ยมที่ช่วยให้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งเซาท์ออสเตรเลียจึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล ไม่สดชื่นแจ่มใส ให้หันมาออกกำลังในแบบที่ตัวเองชอบหรือสนใจ เพื่อลดภาวะดังกล่าว สร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

 

เรียบเรียงโดย: มณีพลอย มาธรรม อาสาสมัคร กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Link ที่เกี่ยวข้อง:

Exercise more effective than medicines to manage mental health. [ออนไลน์]. 23 กุมภาพันธ์ 2566. แหล่งที่มา: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/02/230223193417.htm

[27 กุมภาพันธ์ 2566]

การรักษาโรคซึมเศร้า.[ออนไลน์].2018.แหล่งที่มา: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/05282014-1001

 [27 กุมภาพันธ์ 2566]

การออกกำลังกายคือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดี [ออนไลน์]. 27 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/?p=226295  [27 กุมภาพันธ์ 2566]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน