หลอด UVC ปราบ COVID-19 ได้ แต่ทำไมถึงอันตรายต่อมนุษย์

หลอด UVC ปราบ COVID-19 ได้ แต่ทำไมถึงอันตรายต่อมนุษย์

03-12-2021
หลอด UVC ปราบ COVID-19 ได้ แต่ทำไมถึงอันตรายต่อมนุษย์

ยูวีซี (UVC) เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานมากที่สุด มีความยาวคลื่นระหว่าง 200-300 นาโนเมตร สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้ โดยยูวีซีทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดการเสียสภาพของโครงสร้างทางพันธุกรรม จึงยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ โดยประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่ดีที่สุด คือ ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเป็นหลอดไฟที่สร้างแสงยูวีซี เรียกว่า หลอดรังสียูวีซี (UV-C-Lamp) เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิววัตถุต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือการผลิตน้ำดื่ม อย่างไรก็ตาม ยูวีซีเป็นรังสีที่อันตราย หากสัมผัสโดยตรงจะทำให้ผิวหนังอักเสบและไหม้ และหากได้รับในระดับความเข้มสูง อาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบ แสบตา น้ำตาไหล แพ้แสง ตาแดง ในระยะยาวอาจเกิดต้อลม ต้อกระจก จนสูญเสียความสามารถในการมองเห็นได้ นอกจากนี้ หากแสงยูวีซีไปสัมผัสกับโมเลกุลของออกซิเจน (O2) ในอากาศ จะเกิดก๊าซโอโซน (O3) ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ดังนั้น ในการใช้งานแสงยูวีซี กับวัตถุต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายในภาชนะปิด หรือหากต้องการฆ่าเชื้อในห้อง ควรตั้งเวลาเปิดและปิดแสง โดยระมัดระวังไม่ให้มีคนหรือสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในห้องนั้น และไม่ควรจ้องมองที่หลอดไฟโดยตรง ขณะใช้งานควรสวมใส่แว่นตาป้องกันแสง และไม่ควรให้ผิวหนังถูกแสงจากหลอดรังสียูวีซีเป็นเวลานาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้น

 

ที่มาข้อมูล :
หลอด UVC กับโรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) COVID-19. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://arch.wu.ac.th/?p=6971 [23 เมษายน 2563]
รู้… สู้ไวรัส Covid-19 ตอน รังสียูวีซี (UV-C) กำจัดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ถ้าใช้ให้ถูกวิธี. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : http://www.nimt.or.th/main/?p=31168 [23 เมษายน 2563]
คำค้น : UV-C-Lamp, COVID-19, ก๊าซโอโซน (O3)

ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน