ปีแสง (light years) คืออะไร?

ปีแสง (light years) คืออะไร?

02-12-2021

รู้หรือไม่ ปีแสง (light years)คือ หน่วยของระยะทางไม่ใช่เวลา มักใช้บอกระยะของวัตถุในอวกาศที่อยู่ห่างกันมากๆ ซึ่งมีระยะทางเท่ากับ 9,460,730,472,580.8 กิโลเมตร หรือเทียบได้กับระยะที่แสงเดินทางเป็นเวลา 1 ปีนั่นเอง หน่วยของระยะทางอื่นๆ ที่นิยมใช้กันในทางดาราศาสตร์ ได้แก่ หน่วยดาราศาสตร์ (astronomical unit; AU)มีระยะทาง 149,597,870,691 กิโลเมตร เท่ากับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และพาร์เซ็ก (parsec; pc)มีระยะทางประมาณ 30 ล้านๆกิโลเมตร เท่ากับความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นกว้าง 1 AU และมีมุมยอด 1 ฟิลิปดา (หน่วยวัดมุมมีค่า 1 ใน 60 ของ 1 องศา)

ผู้เขียน: นางสาวภัทราพร แสนเทพ

 

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.space.com/light-year.html

https://spaceplace.nasa.gov/light-year/en/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน