ฝาแฝดกึ่งแท้ (Identical twins)

ฝาแฝดกึ่งแท้ (Identical twins)

03-12-2021

โดยทั่วไปแล้วเราอาจจะเคยได้ยิน หรือรู้จักเฉพาะฝาแฝดแท้ และฝาแฝดเทียม เท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีฝาแฝดกึ่งแท้ด้วยนะ

ฝาแฝดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือฝาแฝดแท้ และฝาแฝดเทียม
 - ฝาแฝดแท้ หรือฝาแฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน โดยเกิดการปฏิสนธิในไข่ใบเดียวกัน (Identical twins) จากสเปิร์มตัวเดียวกัน จากนั้นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะแบ่งตัวอ่อนแยกออกจากกันมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปภายในไข่ใบเดียวกัน และฝาแฝดจะเจริญเติบโตโดยใช้รกเดียวกัน โดยแฝดแท้จะมีลักษณะที่คล้ายกันเกือบทั้งหมด และมักจะเป็นเพศเดียวกัน
 - ฝาแฝดเทียม หรือฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ โดยเกิดจากการปฏิสนธิในไข่คนละใบ มากกว่า 1 ใบขึ้นไป และจากสเปิร์มคนละตัว (Fraternal twins) โดยฝาแฝดเทียมนี้อาจจะมีลักษณะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันก็ได้ อาจจะเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศกันก็ได้ และฝาแฝดจะเจริญเติบโตโดยใช้รกแยกกัน

เกร็ดวิทย์

รูปที่ 1 ลักษณะการเกิดฝาแฝดแท้ (Identical twins) และฝาแฝดเทียม (Fraternal twins)

เกร็ดวิทย์

รูปที่ 2 ลักษณะรกของฝาแฝดแท้ (Identical twins) และฝาแฝดเทียม (Fraternal twins)

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า มีฝาแฝดกึ่งแท้ (Semi-Identical twins) คือ ฝาแฝดที่มาจากไข่ใบเดียวกันแต่ถูกปฏิสนธิโดยสเปิร์ม 2 ตัว จากนั้นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะแบ่งตัวอ่อนแยกออกจากกันมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปภายในไข่ใบเดียวกัน และเนื่องจากไข่ถูกปฏิสนธิโดยสเปิร์มมากกว่า 1 ตัว ทำให้เซลล์มีการแบ่งตัวแบบหลากหลาย จึงเป็นฝาแฝดที่ไม่เหมือนกันแต่มาจากไข่ใบเดียวกัน โดยเพศของฝาแฝดจะถูกกำหนดจากรหัสพันธุกรรมจากพ่อ ดังนั้นฝาแฝดอาจจะเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศกัน ก็ได้

เกร็ดวิทย์

รูปที่ 3 การปฏิสนธิของฝาแฝดกึ่งแท้ (Semi-Identical twins)

 

 

ที่มาภาพ https://www.theguardian.com/science/2019/feb/27/scientists-stunned-discovery-semi-identical-twins

ผู้เรียบเรียง ฐิติยา ชุ่มมาลี

ที่มาข้อมูล 
https://www.theguardian.com/science/2019/feb/27/scientists-stunned-discovery-semi-identical-twins
https://www.honestdocs.co/identical-or-fraternal-twins-determining-zygosity
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceIV/Articles/Article14_6.htm

ข่าวสารที่่คล้ายกัน