ขุมทรัพย์ (ทรัพยากร) ที่ซ่อนตัวใต้ดิน

ขุมทรัพย์ (ทรัพยากร) ที่ซ่อนตัวใต้ดิน

01-12-2021
ขุมทรัพย์ (ทรัพยากร) ที่ซ่อนตัวใต้ดิน

ที่มาภาพ:  https://www.shutterstock.com/th/image-photo/asian-children-play-groundwater-pumplittle-boys-660367849

 

         หนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าอย่างมหาศาล และหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน คือ “น้ำบาดาล” ซึ่งทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลอย่างที่ทุกคนทราบกันดี นอกจากน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่เราทุกคนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “น้ำบาดาล” ให้มากขึ้น

         น้ำบาดาล หมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล น้ำบาดาลเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำผิวดินที่ซึมลงผ่านชั้นดินหรือชั้นหินที่ไม่ซึมน้ำ และเกิดการสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดิน ซึ่งปริมาณน้ำบาดาลนี้สามารถเพิ่มและลดได้ตามฤดูกาล หากเป็นฤดูฝนจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และช่วงแล้งปริมาณน้ำก็จะลดลง

          โดยทั่วไปแล้วน้ำบาดาลจะมีคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น มีความใส มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้ยากกว่าน้ำผิวดิน เนื่องจากมีชั้นดิน และชั้นหินที่ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองทางธรรมชาติช่วยกรองเบื้องต้นแล้ว ส่วนในเรื่องคุณสมบัติทางเคมี จะมีปริมาณแร่ธาตุ และสารละลายต่าง ๆ อยู่ในน้ำแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ เช่น แคลเซียม โซเดียม โปแทสเซียม ซัลเฟต ไนเตรต และอีกค่าหนึ่งทางเคมีที่โดดเด่นในน้ำบาดาล คือ ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ในน้ำบาดาลจะมีค่าการนำไฟฟ้าสูง เนื่องจากมีปริมาณเกลือแร่ และไอออนละลายอยู่มากนั้นเอง

          น้ำบาดาลเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ (ทรัพยากร) ที่มีค่าและมีประโยชน์มาก หากเรานำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และแหล่งขุดน้ำบาดาลมาใช้เป็นสถานที่ที่ไม่ขัดต่อหลักการขุดน้ำบาดาล ซึ่งน้ำบาดาลในแต่ละสถานที่ล้วนมีคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป ตามการชะล้างของธาตุอาหารในชั้นดินและชั้นหินในบริเวณนั้น ๆ เพราะฉะนั้นก่อนการนำน้ำบาดาลมาใช้ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำตามการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น นำมาอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรหนึ่งแหล่งที่ถือเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีคุณค่า

และมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างมหาศาล หากเรารู้จัก และเข้าใจ

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. 2554., แหล่งที่มา : http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER079/GENERAL/

DATA0000/00000031.PDF

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. คำถามที่พบบ่อย. [ออนไลน์]. ม.ป.ป., แหล่งที่มา : http://www.dgr.go.th/th/faq/19

เสาวณี โพชนุกูล. คุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา. [ออนไลน์]. 2547, แหล่งที่มา : http://library.dmr.go.th/Document/DMR_Technical_Reports/2547/7524.pdf

TREAT High Technology For Environment. ความแตกต่างของแหล่งน้ำต่างๆ. [ออนไลน์]. 2012, แหล่งที่มา : https://www.treat.co.th/different-water-resources/

คำค้น (Tags) น้ำบาดาล, คุณภาพน้ำบาดาล

ข่าวสารที่่คล้ายกัน