P2P Resolution หลักเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม

P2P Resolution หลักเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม

02-12-2021
P2P Resolution หลักเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม

P2P Resolution เป็นหลักที่ถูกนำเสนอจาก ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารในช่วงวิกฤตของสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งหลัก P2P Resolution ต้องอาศัยการร่วมมือจากทั้ง 2 กระบวนการ คือ People to People และ

Producers to Producers

People to People คือ กระบวนการและวิธีการที่ให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ โอกาส สามารถเข้าถึงทุนทางนิเวศวัฒนธรรม ช่วยเหลือ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนกันให้ได้มากที่สุด

Producers to Producers คือ กระบวนการและวิธีการที่ให้ผู้ผลิต ที่มีอุปสงค์และอุปทานสอดคล้องกัน มีพื้นที่ โอกาสที่ได้ใช้ศักยภาพทุนทางผลิตภัณฑ์ของกันและกัน ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และแลกเปลี่ยนอุปสงค์และอุปทานกันได้มากที่สุด

ตัวอย่างแนวคิด P2P Resolution

  • ตลาดบ้านหนองพิมานเหนือ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาจากหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
  • ขนข้าวสารเจ้าหอมมะลิและข้าวเหนียว เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับปลาช่อน ปลาดุก และปลาแปรรูปตากแห้ง ไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว
  • โครงการขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวสารจากเครือข่ายชาวนาจังหวัดยโสธรจำนวน 9 ตัน มาแลกกับปลาทะเลตากแห้งของเครือข่ายชาวเลจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ 4 กิโลกรัม ต่อปลาตากแห้ง ปลาเค็ม ปลาหวาน 1 กิโลกรัม ซึ่งการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองกลุ่มนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันโดยตรง ไม่มีการใช้เงิน และไม่มีพ่อค้าคนกลาง และสิ่งสำคัญคือจะไม่เอาสินค้าหรือผลผลิตจากพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ผลิตเองมาแลกเปลี่ยนเด็ดขาด เพราะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่อยู่ในเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม              

การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายนี้เป็นแนวคิดแบบเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ได้แลกเปลี่ยนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แนวคิด P2P Resolution นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนรับมือในระยะยาวของการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยภูมิปัญญาและความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

ผู้เขียน: สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์

ที่มาของรูปภาพ:

https://bit.ly/3cwYleY

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/1824?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

ที่มาของข้อมูล:

โพสทูเดย์, “"ข้าวแลกปลา-ปลาแลกข้าว" วิถีวัฒนธรรมชุมชนที่สุรินทร์”, available from  https://bit.ly/34S3jQN, accessed on May 10, 2020.

กรุงเทพธุรกิจ, “'ข้าวแลกปลา' เศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มชาติพันธุ์”, available from https://judprakai.bangkokbiznews.com/social/1824?fbclid=IwAR1sAemyPliSVmOo1hquYEFsYYO_eZi9nYgZopXr3TmWud-VyVMqUK_7pK0, accessed on May 10, 2020.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน