"ดินอคาตามะ" ดินพิเศษสำหรับแคคตัส

"ดินอคาตามะ" ดินพิเศษสำหรับแคคตัส

03-12-2021
"ดินอคาตามะ" ดินพิเศษสำหรับแคคตัส

แคคตัสหรือกระบองเพชร เป็นพืชพื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลทราย ดินที่เหมาะสมต่อการเจิญเติบโตของแคคตัสจึงควรเป็นดินปนทราย
ที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และมีความชื้นปานกลาง คนเลี้ยงแคคตัสจึงนิยมใช้ดินอคาดามะ (Akadama Soil) มาใช้ในการปลูก
เนื่องจาก ดินอคาดามะมีลักษณะพิเศษ คือ ดินที่มีแหล่งกำเนิดจากภูเขาไฟ ทำให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์เป็นจำนวนมาก ลักษณะดิน
มีความพรุนและโปร่ง ช่วยกักเก็บความชื้นได้อย่างพอเหมาะ มีค่า pH เป็นกลางซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของดินปลูก ลดการเกิดปัญหารากเน่าในดิน
ได้เนื่องจากไม่มีอินทรีย์วัตถุผสม นอกจากนี้ ดินอคาดามะยังมีความพิเศษในเรื่องของสี คือ เนื้อดินมีสีค่อนข้างอ่อน เมื่อรดน้ำ ดินจะมีสีเข้มขึ้น
และค่อยๆจางลงเมื่อน้ำเริ่มแห้ง สีของดินจึงสามารถช่วยเป็นสัญญาณเตือนในการรดน้ำครั้งต่อไปได้อีกด้วย

เกร็ดวิทย์

 

ที่มา: https://mini3garden.com/2018/07/16/akadama-soil/
มาภาพ นางสาววชิรพร ดิษฐสมบูรณ์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน