โรคหลงตัวเองสามารถทำร้ายคนรอบข้างได้

โรคหลงตัวเองสามารถทำร้ายคนรอบข้างได้

15-06-2022
กลุ่มคนหลงตัวเองโดยยกตนให้เหนือผู้อื่นมีพฤติกรรมที่อาจส่งผลลบต่อผู้อื่น  (Behavior vector ผลิตโดย pch.vector - www.freepik.com)

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder หรือ NPD) เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง มักแสดงออกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมรับในผู้อื่น ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม เช่น การโอ้อวด การเรียกร้องความสนใจ การดูถูกดูแคลนผู้อื่น การไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการบังคับผู้อื่นให้ทำตามสิ่งที่ตนต้องการ โดยสาเหตุอาจมาจากพันธุกรรม หรือปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวตน นักจิตวิทยา แบ่งกลุ่มโรคหลงตัวเองเป็น 2 กลุ่ม คือ คนหลงตัวเองเนื่องจากรู้สึกวิตกกังวล ไม่มั่นคง และอ่อนไหว  (Vulnerable Narcissist) และคนหลงตัวเองโดยยกตนให้เหนือผู้อื่น (Grandiose Narcissist)

นักวิจัยมองว่า ผู้หลงตัวเองกลุ่มที่ยกตนให้เหนือผู้อื่น เป็นหนึ่งในโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) ประเภทที่ไม่มีความรู้สึกผิด และไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระทำ ซึ่งเรียกกันว่า ไซโคพาธ (Psycohopath) แต่ไม่ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใด คนหลงตัวเองอย่างสุดโต่งมักอาศัยพฤติกรรม เช่น การโกหก การข่มขู่ การด้อยค่า การให้ร้าย การควบคุมทางจิตใจ หรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกายผู้อื่น เพื่อให้ตนได้เป็นจุดศูนย์กลาง และอยู่เหนือผู้อื่น

หากผู้ถูกกระทำจากผู้หลงตัวเองไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือไม่สามารถรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ อาจส่งผลทางลบด้านบุคลิกภาพ และจิตใจได้ เช่น ทำให้สูญเสียความมั่นใจในตนเอง เกิดความสงสัยในความคิด และความรู้สึก จนถึงการสูญเสียความเป็นตัวตน ในระยะยาวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเป็นไปในลักษณะความต้องการของผู้เป็นโรคหลงตัวเอง อาจรู้สึกด้อยค่า และนำไปสู่ความหวาดระแวง วิตกกังวล และเครียด ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงมีกลุ่มคนนำโดยจิตแพทย์ เบร์ย บอนเชย์ (Bree Bonchay) พยายามสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดประชุมเสวนาทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นวันตระหนักถึงการทารุณกรรมโดยผู้เป็นโรคหลงตัวเอง (World Narcissistic Abuse Awareness Day, WNAAD) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลงตัวเอง รวมทั้งตระหนักถึงพฤติกรรมผู้เป็นโรคหลงตัวเองเพื่อสามารถรับมือ และปกป้องตนเองได้

 

 

เรียบเรียงโดย: นุชจริม เย็นทรวง นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งที่มาข้อมูล:

How to Spot Narcissistic Abuse[ออนไลน์]. 2560, แหล่งที่มา https://www.psychologytoday.com/us/blog/toxic-relationships/201709/how-spot-narcissistic-abuse [7 มิถุนายน 2565]

อยากเด่นและชอบทับถมคนอื่น! คู่มือเอาตัวรอดจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่เป็น ‘โรคคลั่งไคล้ตัวเอง’ [ออนไลน์]. 2560, แหล่งที่มา https://thestandard.co/lifestyle-wellness-narcissistic-personality-disorder/ [7 มิถุนายน 2565]

“นักจิตวิทยาเผย เบื้องลึกของคนหลงตัวเองอย่างแท้จริง กลับรู้สึกไร้ค่าและเกลียดตนเอง” [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา https://www.bbc.com/thai/international-56626598 [7 มิถุนายน 2565]

Related