การห่มดิน

การห่มดิน

03-12-2021
การห่มดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า “การปรับปรุงดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน
ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถ หรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้น ที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน” จากแนวพระราชดำริ
ของพระองค์ท่าน เราได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่แห้งแร้ง โดยการ การห่มดิน

เกร็ดวิทย์

การห่มดิน เป็นวิธีการฟื้นฟูและรักษาดินแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยเราจะไม่ใช้สารเคมีที่ทำลายดินให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งวิธีการห่มดิน
นั้นเกษตรกรจะเริ่มทำตั้งแต่ระยะแรกที่มีการเพาะปลูก โดยการนำวัสดุต่างๆ จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ฟางข้าว เศษหญ้าเศษใบไม้ หรือแม้แต่เศษ
ไม้สับละเอียดต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มาปกคลุมบริเวณดินที่เราทำการเพาะปลูก และยังพบว่าเกษตรกรบางรายมีการนำปุ๋ย
ชีวภาพมาใส่ในแปลกเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของจุลินทรีย์บางชนิดให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเกษตรกร
ทำการห่มดินบนแปลงเพาะปลูกแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการห่มดินคือ ดินในบริเวณนั้นจะมีความชื้นของดินที่เหมาะสม รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกเหนือจากการฟื้นฟูดินให้มีสภาพที่ดีแล้ว การห่มดินยัง
ช่วยชะลอการพังทลายของดิน และลดการเจริญเติบโตของวัชพืชต่างๆ ที่จะมารบกวนได้อีกด้วย

ผู้เขียน: ปรียาภรณ์ ไกรยะนุช

 

 

ที่มาภาพ: http://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/local-knowledge-detail.php?id=18

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ สื่อออนไลน์
พลังคนสร้างสรรค์โลก Power of Human Energy. ห่มดิน...เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช. จาก
http://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/local-knowledge-detail.php?id=18 (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
Sutharat & Adcharaporn (2017). ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการในพระราชดำริ”ห่มดิน”เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ. จาก
https://cheeseoneppk62.wordpress.com/2017/01/17/แนวพระราชดำริห่มดินเพ/ (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
สำนักปลัด เทศบาลปง (2560). การห่มดิน. วารสารบอกเล่างานเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2560
พัฒนา ชนะพันธุ์, ประยูร วงศ์จันทรา, กรรณิกา สุขงาม. (2562). การอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการห่มดินตามศาสตร์พระราชา. วารสารวิทยาการสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2(5), 2562 : 81 - 97.

Related