ทำไมต้องดองตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ 70%

ทำไมต้องดองตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ 70%

03-12-2021
ทำไมดองต้องตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ 70%

การดองเป็นวิธีก็บรักษาตัวอย่างซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลก นิยมใช้แอลกอฮอล์ในการเก็บรักษา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ความเข็มข้นอยู่ที่ 70 % เพราะถ้าใช้ความเข้มข้นสูงเกินไปจะทำให้แอลกอฮอล์ดึงน้ำในเซลล์ออกมามากเกินไปจะทำให้ตัวอย่างหดตัวจนไม่สามารถศึกษาได้ ดังนั้นจึงนิยมใช้ที่ความเข้มข้นที่ 70 % ซึ่งจำทำให้ตัวอย่างอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่าไปนานหลายสิบปี อย่างไรก็ตามสำหรับการดองด้วยแอลกอฮอล์อาจะทำให้สีสันของสัตว์ซีดจางลงเช่นกัน

 

อ้างอิง: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา. 2562. การเตรียมตัวอย่างทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาทางด้านด้านอนุกรม.พิมพ์ครั้งที่ 1 . บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จากัด. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,ปทุมธานี

Related