ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite)

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite)

14-12-2021
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite)

ขอขอบคุณภาพจาก Rob Lavinsky (2010) จาก Wikipedia

 

          ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite) คือ สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตรูปหนึ่ง โดยมีสูตรเคมีดังนี้ Ca10(PO4)6(OH)2 ในทางวัสดุศาสตร์นั้น ไฮดรอกซีอะพาไทต์จัดเป็น ไบโอเซรามิกซ์ ซึ่งมีสมบัติเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์ (Biocompatible materials) และมีโครงสร้างแบบเดียวกับกระดูกและฟันของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถสร้างพันธะเคมียึดกับกระดูกและฟันได้อีกด้วย (Bioactive) ดังนั้นจึงนิยมใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เป็นวัสดุทดแทนกระดูกและฟัน อย่างไรก็ตาม ไฮดรอกซีอะพาไทต์ยังมีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี จึงต้องมีงานวิจัยเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

 

เรียบเรียงโดย : ภาสิต หงษ์ทอง

ที่มา

William C. Shiel (2018). Medical Definition of Hydroxyapatite. จาก https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=7368 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 กันยายน 2562

ที่มาภาพ

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyapatite#/media/File:Hydroxylapatite-338779.jpg

Related