แพลตฟอร์ม (platform)

แพลตฟอร์ม (platform)

14-12-2021
แพลตฟอร์ม (platform)

แพลตฟอร์ม (platform) ปกติแล้วหมายถึง แท่น , ฐาน  แต่สำหรับความหมายทางคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าเป็นฐานบริการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

โดยผู้พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ จะต้องกำหนดว่าโปรแกรมนั้น ๆ สามารถใช้งานบน Platform อะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น Facebook สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS Platform และ Android Platform

 

ที่มาของภาพ
[1] https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/home


ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1] “คลังความรู้ | ศัพท์ชวนรู้ P” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://www.etda.or.th/terminology-detail/980.html ค้นเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63
[2] “แพลตฟอร์ม (Platform)” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/tinnamin5712612007/home ค้นเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63


เขียนโดย ภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการ 5 กองนิทรรศการ
ตรวจทาน สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ นักวิชาการ กองนิทรรศการ
           วรรณภา แก้วล้วน วิทยากร 4 กองนิทรรศการ
           วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน