Data Science

Data Science

14-12-2021
Data Science

Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล คือ การนำฐานความรู้เดิมที่มีอยู่มารวบรวมและประยุกต์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นข้อมูลใหม่ โดยการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)มาวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อนำไปสู่ฐานข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงเช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด และทิศทางขององค์กรในอนาคต

 

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

[1] What is a data scientist [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564): เข้าถึงได้จาก https://www.oracle.com/th/data-science/what-is-data-science/ 

[2] รู้จัก นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) อาชีพมาแรงที่สุดในศตวรรษที่21. (18 มิถุนายน 2561).[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564): เข้าถึงได้จากhttps://www.admissionpremium.com/it/news/3079 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน