Scavenger

Scavenger

14-12-2021
Scavenger

Scavenger คือ สัตว์ที่บริโภคซากอินทรีย์ที่เป็นทั้งซากพืชและซากสัตว์ ซากอินทรีย์เหล่านั้นไม่ได้มาจากการล่าหรือหาด้วยตัวเอง สัตว์บริโภคซากอินทรีย์สามารถเป็นได้ทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า detritivore หรือผู้บริโภคขั้นตติยภูมิ (ผู้บริโภคลำดับที่ 3 : tertiary consumer) สัตว์ประเภทนี้มีความสำคัญในระบบนิเวศที่ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารจากอินทรีย์สาร ทำให้ระบบนิเวศสมดุล ตัวอย่างของสัตว์บริโภคซากอินทรีย์ เช่น แร้ง เหี้ย ด้วงมูลสัตว์ กุ้ง ปู หนอนแมลงวัน มดบางชนิด เป็นต้น

 

ผู้เขียน : วิสูจน์  สุพงษ์

แหล่งที่มาของข้อมูล

ไพรัช สายเชื้อ, กำธร ธีรคุปต์และนันทนา คชเสนี, 2533. คู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยา. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

Lakna Panawala.  Difference_Between_Scavenger_and_Decomposer https://www.researchgate.net/publication/320413590_ /link/59e4280daca2724cbfe3bde7/download

ข่าวสารที่่คล้ายกัน