ยาต้านไวรัส (Antiviral Drugs)

ยาต้านไวรัส (Antiviral Drugs)

14-12-2021
ยาต้านไวรัส (Antiviral Drugs)

ภาพจาก https://www.businesstoday.co/covid-19/18/03/2020/29606/

 

ยาต้านไวรัส (Antiviral drugs) เป็นยาชนิดหนึ่งมีทั้งรูปแบบยาเม็ด ยาน้ำ ยาผงแบบสูด และสารละลายแบบให้ทางหลอดเลือดดำ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส ไม่ใช่การฆ่าไวรัส เมื่อผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสเข้าไปจะช่วยลด หรือชะลออาการของโรคลง ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น

ยาต้านไวรัสถูกพัฒนาให้มีความจำเพาะกับไวรัสแต่ละชนิด แต่จะมีบางกรณีที่มีการนำยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งไปต้านไวรัสอีกชนิดหนึ่ง โดยต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ และผลค้างเคียงก่อนนำมาใช้ เช่น การนำยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มาใช้รักษาโรคอีโบล่า (Ebola) และโรคโควิด 19 (COVID-19) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

ยาต้านไวรัสเป็นยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสเท่านั้น โดยแพทย์สามารถรักษาโดยให้ยาต้านยาไวรัสหลายแบบร่วมกัน รวมถึงการให้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และยารักษาตามอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับอาการ และภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน

Lopinavir Ritonavir GPO6001PPS0

ยาต้านไวรัส AIDs โลพินาเวียร์ (Lopinavir) แบบน้ำ และแบบเม็ด

ภาพจาก https://www.mims.com/thailand/image/info/lopinavir-ritonavir%20gpo%20oral%20soln/60%20ml%20(80mg-20mg)?id=37f98487-df45-43c2-9c89-a8cc009b4bcd

 

เรียบเรียงโดย : ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

อ้างอิงข้อมูล
Antiviral drugs. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://www.physio-pedia.com/Antiviral_Drugs
Antiviral efficacy of favipiravir against Ebola virus: A translational study in cynomolgus macaques. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5870946/
Favipiravir: A new and emerging antiviral option in COVID-19. ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

ข่าวสารที่่คล้ายกัน