การระบาดระลอกสอง (Second wave)

การระบาดระลอกสอง (Second wave)

14-12-2021
การระบาดระลอกสอง (Second wave)

การระบาดระลอกสอง หรือ Second wave หมายถึง ปรากฏการณ์การระบาดของโรคที่กลับมาระบาดอีกครั้งหลังจากการระบาดของโรคระบาดนั้นมีแนวโน้มลดลง การระบาดระลอกสองเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูกาล การกลายพันธุ์ของเชื้อ หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์ กรณีของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีโอกาสที่โรคจะกลับมาระบาดได้มากกว่าฤดูร้อน เนื่องจากความชื้นในอากาศช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวส่งผลให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชีวิตอยู่ได้นานกว่า นอกจากนี้ การกลายพันธุ์ของเชื้อยังทำให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่เคยมีไม่สามารถป้องกันได้ รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อไปยังประชากรที่ยังไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อและยังไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการระบาดระลอกสองเช่นกัน

 

ที่มาข้อมูล :
โอกาสการแพร่ระบาดใหญ่ระลอกสองของ COVID-19. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://ngthai.com/science/29209/secondwaveofcovid19/ [18 พฤษภาคม 2563]
Medical Definition of Second wave. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=26442 [18 พฤษภาคม 2563]

ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน