พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

14-12-2021
พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) คือ สารที่ใส่ในผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อให้พลาสติกมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นสูง สะดวกต่อการดึง รีด ฉาบ หล่อแบบ ทนต่อสภาวะความเป็นกรดด่าง ทนต่ออุณหภูมิสูง และพลาสติไซเซอร์บางชนิด ยังเป็นตัวรักษาความอ่อนนุ่มไม่ให้เสียไป จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องมือทางการแพทย์ ของเล่นสำหรับเด็ก

 

ผู้เขียน : นางสาวจิรวรรณ ว่าวจังหรีด

ที่มาของภาพ

https://www.vkplastic.com/2019/11/11/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%

E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%

E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

Chulabhorn Research Institute. พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) : การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : http://www2.cri.or.th/manual/examples/article [21 มกราคม 2564]

Plasticisers Information Center. Plasticisers [ออนไลน์]. 2021,

แหล่งที่มาhttps://www.plasticisers.org/plasticisers/ [26 มกราคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน