ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

13-12-2021
ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ความหมาย เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศที่บ่งบอกถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ซึ่งวัดโดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ที่มาข้อมูล
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aqi.htm

ภาพจาก
https://www.iphonemod.net/airvisual-air-quality-forecast-check-aqi.html

เรียบเรียงโดย นายชนินทร์ สาริกภูติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน