อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter)

อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter)

14-12-2021
อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter)

อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter) หรือเรียกอีกอย่างว่า ฮิวมัส (humus) หมายถึง ซากพืช ซากสัตว์ทุกชนิดที่กำลังสลายตัว ด้วยจุลินทรีย์
สารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลาย และส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่จากกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งอินทรียวัตถุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
เช่น 1.ใช้อินทรียวัตถุเป็นวัสดุคลุมดิน
2.ใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดิน
3.ใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และ 4.ใช้อินทรียวัตถุเพื่อช่วยดูดซับไอออนไว้ในดิน เป็นต้น


ภาพแสดงตัวอย่างอินทรียวัตถุที่ผ่านการย่อยสลายบางส่วน
ที่มาของภาพ http://www.parichfertilizer.com/knowledge/อินทียวัตถุในดิน-soil/

แหล่งอ้างอิงข้อมูล http://www.kladee.com/basic/organic-matter/
เรียบเรียงโดย น.ส.กรวิภา เอี่ยมสอ้าง นักวิชาการ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน