Compostable Plastics

Compostable Plastics

14-12-2021
Compostable Plastics

Compostable Plastics คือพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยไม่ทิ้งสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษตกค้างไว้ พลาสติกชนิดนี้อาจผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพในสภาวะที่เหมาะสม  ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น  พลาสติกนี้จะถูกย่อยสลายจนหมด ได้ น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมวลชีวภาพ เรียกได้ว่ากลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เลย

ที่สำคัญ คือ ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างใด ๆ ไว้  แต่การกำจัดขยะพลาสติกชนิดนี้ก็ต้องใช้ระบบการหมักที่เหมาะสมจึงจะเกิดการย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์  ถึงอย่างนั้นพลาสติกชนิดนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในภาวะที่โลกเราเผชิญปัญหาขยะพลาสติก  ฉะนั้นเวลาเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์พลาสติกครั้งต่อไป อย่าลืมมองหาคำว่า คอมโพสเตเบิ้ล พลาสติก หรือคำว่าย่อยสลายได้ 100 เปอร์เซนต์ 

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล 

http://infofile.pcd.go.th/waste/waste_plasticfoam.pdf?CFID=1918458&CFTOKEN=96152260

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/KM%20Post/57/BioPlastic.pdf

http://www.thaiplastics.org/content_attachment/attach/plastics_foresight_vol.8_.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน