Open-Source Software

Open-Source Software

13-12-2021
Open-Source Software

Open-Source Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Open Source คือ วิธีการแจกจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่พัฒนาขึ้น พร้อมกับรหัสโปรแกรม (Source Code) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ แก้ไขจุดผิดพลาด และพัฒนาให้ตรงกับรูปแบบการใช้งานของตัวเองได้ถ้าต้องการ เช่น ระบบปฎิบัติการ Linux หรือ โปรแกรม Open Office เป็นต้นOpen-Source Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Open Source คือ วิธีการแจกจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่พัฒนาขึ้น พร้อมกับรหัสโปรแกรม (Source Code) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ แก้ไขจุดผิดพลาด และพัฒนาให้ตรงกับรูปแบบการใช้งานของตัวเองได้ถ้าต้องการ เช่น ระบบปฎิบัติการ Linux หรือ โปรแกรม Open Office เป็นต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Open Source มักถูกแจกจ่ายให้กลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มารูปภาพ

[1]https://belfoss.eeecs.qub.ac.uk/about/what-is-free-open-source-software/https://belfoss.eeecs.qub.ac.uk/about/what-is-free-open-source-software/

ที่มาของข้อมูล 

[1]What is open source? (n.d.). Retrieved from https://opensource.com/resources/what-open-source

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน