ออร์แกนอยด์ (organoids)

ออร์แกนอยด์ (organoids)

14-12-2021
ออร์แกนอยด์ (organoids)

ออร์แกนอยด์ (organoids) ประกอบด้วยคำว่า ออร์แกน (organ) แปลว่า อวัยวะ และต่อท้ายด้วย –oid แปลว่า เหมือน หรือ คล้าย เมื่อแปลรวมกันหมายถึง คล้ายอวัยวะ
ในความหมายของนักวิทยาศาสตร์ คำว่า ออร์แกนอยด์ (organoids) หมายถึง เซลล์แบบจำลอง 3 มิติที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง เพื่อนำมาศึกษากระบวนการ
ทางชีวภาพต่างๆ เช่น พฤติกรรมของเซลล์ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ การตอบสนองต่อยา รวมถึงการกลายพันธุ์ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ถูกนำมาพัฒนากลุ่มเซลล์ให้มี
ลักษณะคล้ายอวัยวะหรือการทำงานบางอย่างคล้ายอวัยวะจริง โดยเทคโนโลยีนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของการวิจัยทางชีววิทยาและทางการแพทย์ในอนาคต

อ้างอิงข้อมูล: https://www.nature.com/collections/gglyjbyvdq: สืบค้นวันที่ 13 กันยายน 2562

ข้อมูลภาพจาก
แหล่งข้อมูล: https://www.blockdit.com/articles/5d723a6451e3750374b89857: สืบค้นวันที่ 13 กันยายน 2562

 

ผู้เรียบเรียง : นายทศวรรษ คุณาวัฒน์ นักวิชาการ กองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน