ดัชนีความร้อน

ดัชนีความร้อน

28-04-2023
ภาพ ตารางดัชนีความร้อนซึ่งแปลงหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส (https://www.researchgate.net/figure/Apparent-temperature-heat-index-in-degrees-Celsius-according-to-air-temperature-and_fig2_325471848 )

        ดัชนีความร้อน (Heat Index, HI) ตามคำอธิบายขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายมนุษย์รู้สึกตามความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศและความชื้น หรือก็คือ อุณหภูมิที่ร่างกายของเรารับรู้ได้ในขณะนั้น ๆ

    ดัชนีความร้อน ได้จากการนำอุณหภูมิของอากาศที่วัดได้จริง (Air Temperature) และค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Relative Humidity) มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA) ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปร 1 ตัว ทั้งนี้ NOAA ได้สร้างตารางดัชนีความร้อนเอาไว้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถหาค่าดัชนีความร้อนได้ด้วยตัวเอง

      โดยปกติแล้วดัชนีความร้อน จะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศจริงเสมอ เนื่องจากความชื้นในอากาศมีผลต่อการระบายความร้อนของร่างกาย กล่าวคือเมื่ออากาศร้อน อุณหภูมิอากาศและความความชื้นสัมพัทธ์สูง เหงื่อที่ถูกขับออกมาจะไม่ระเหย ร่างกายจะรู้สึกเหนอะหนะ และร้อนมากกว่าอุณหภูมิจริง กลับกันในวันที่อุณหภูมิอากาศร้อน แต่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เหงื่อที่ถูกขับออกมาระเหยได้ดี ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง เราจะรู้สึกร้อนน้อยกว่าอุณหภูมิอากาศจริง

        องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้ออกประกาศเตือนว่า ดัชนีความร้อนที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ อยู่ที่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่างกายจะอ่อนเพลียจากความร้อน ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน และเป็นตะคริว หากดัชนีความร้อนอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่างกายมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke) และดัชนีความร้อน 43 องศาเซลเซียส ติดกันหลายวันอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะระบบในร่างกายล้มเหลวเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป

 

เรียบเรียงโดย : ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์  นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference):

Heat Index. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://www.noaa.gov/jetstream/global/heat-index [21 เมษายน 2566]

What is the heat index? [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.weather.gov/ama/heatindex [21 เมษายน 2566]

Heat Index (definition). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://ambientweather.com/heind.html [21 เมษายน 2566]

ทำไมถึงรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่วัดได้? [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา: https://siweb.dss.go.th/index.php/th/accordion-1/4361-2020-05-14-04-48-44 [21 เมษายน 2566]

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน