การคงสภาพตัวอย่างสัตว์

การคงสภาพตัวอย่างสัตว์

14-12-2021
การคงสภาพตัวอย่างสัตว์

(ภาพแสดงการคงสภาพตัวอย่างกิ้งก่าก่อนทำเทคนิคพาราฟิน)

 

หมายถึง เป็นกระบวนการที่ทำให้โครงสร้างของเนื้อเยื้อ และรยางค์ต่าง ๆ ของสัตว์อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับตอนที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้สารเคมี เช่น ฟอร์มาลีนและแอลกอฮอล์   เพื่อทำการคงสภาพในระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงนำไปเก็บรักษาแบบถาวรต่อไป

 

อ้างอิง: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา. 2562. การเตรียมตัวอย่างทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาทางด้านด้านอนุกรม.พิมพ์ครั้งที่ 1 . บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จากัด. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,ปทุมธานี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน