Quantum Computer

Quantum Computer

13-12-2021
Quantum Computer

Quantum Computer คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ต่างจากของคอมพิวเตอร์ธรรมดาซึ่งทำงานบนระบบเลขฐานสอง (Binary Digits หรือ Bits) โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้ Qubit (Quantum Bit) ซึ่งสามารถมีข้อมูลได้หลายสถานะในตำแหน่งเดียว ในขณะที่ Bits ธรรมดาเป็นได้เพียงแค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น 

แม้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ในปัจจุบันก็ยังถูกใช้อยู่เพียงแค่ในวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากยังมีความสามารถอีกหลายด้านที่ยังไม่ถูกค้นพบ รวมถึงต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

 

ภาพจาก : https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/9ae43aa437c0e38435934ef532bf4dc5/206011415/quantumfull.jpg

ที่มาของข้อมูล :

[1]What is a Quantum Computer? - Definition from Techopedia. (n.d.). Retrieved from https://www.techopedia.com/definition/5735/quantum-computer
[2]OConnell
, C. (2016, August 07). Quantum computing for the qubit curious. Retrieved from https://cosmosmagazine.com/physics/quantum-computing-for-the-qubit-curious

ข่าวสารที่่คล้ายกัน