ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR)

ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR)

13-12-2021
ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR)

ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งภาพ และเสียง รับประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ด้วยอุปกรณ์นำเข้า เช่น  ถุงมือเมาส์ เพื่อการรับรู้แรงป้อนกลับ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง Virtual Reality (VR) สามารถแบ่งออกตามวิธีการติดต่อกับผู้ใช้งาน เป็น 5ประเภท ดังนี้
1.    Desktop VR or Window on World Systems (WoW) : เป็นการใช้จอภาพธรรมดา(จอคอมพิวเตอร์ทั่วไป) ในการแสดงภาพเสมือนจริง
2.    Video Mapping : เป็นการนำวีดีโอมาเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ในการแสดงผลกราฟิกแบบ WoW ซึ่งมีทั้งแบบสองมิติและสามมิติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากจอภาพได้
3.    Immersive Systems : เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับส่วนบุคคล โดยใช้จอภาพสวมศีรษะ ในการแสดงภาพและเสียงของโลกเสมือน
4.    Telepresence : เป็นระบบเสมือนจริงที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะไกลไว้ที่อุปกรณ์หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น  เพื่อให้เชื่อมต่อการใช้งานเข้ากับผู้ใช้
5.    Augmented/Mixed Reality Systems : การรวมกันของ Telepresence กับ Virtual Reality Systems โดยใช้ Telepresence เป็นตัวนำเข้าข้อมูล และ Virtual Reality Systems ในการแสดงผลภาพเสมือนจริงให้กับผู้ใช้ได้เห็น เช่นการแสดงภาพเสมือนจริงสมองของคนไข้ให้กับศัลยแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค

ที่มาของรูปภาพ http://gradle.org/videos/j2objc-for-sharing-code-across-android-and-ios

ที่มาของข้อมูล 
Wonderful of Virtual Reality. เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน. 2559. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2559].เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/a/bumail.net/virtual-reality/home/type-of-trainings

ข่าวสารที่่คล้ายกัน