สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)

สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)

13-12-2021
สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society)

สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society) คือ สังคมที่มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
e-society เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการเรียนรู้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล โดยให้มีการขยายผล ให้มีข้อมูล และศูนย์บริการข่าวสาร ลงไปถึงระดับชุมชนและหมู่บ้าน, โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความสามารถจากเครือข่ายสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ข้อมูลรูปภาพ 
https://1.bp.blogspot.com/-Xl-T3O3yS5c/Vvd0vQ61wmI/AAAAAAAAFC0/suT247qKW2YhxCu09Z5lq-HOtaDZ4gk8Q/s1600/2016-03-27_12-45-26.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pY6FTmSuDX4/T8caiVwUkAI/AAAAAAAAAVU/JdfwQ43yGlU/s1600/1media-book-learning.jpg
ที่มาของข้อมูล
e - Society[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2559). เข้าได้จาก:  https://www.etda.or.th/terminology-detail/1782.html
กลยุทธ์การพัฒนาและเป้าหมาย[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2559). เข้าได้จาก:  http://55010970.blogspot.com/p/blog-page_202.html
สังคมยุค E[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2559). เข้าได้จาก:  https://www.gotoknow.org/posts/575206
สังคมอิเล็กทรอนิกส์[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2559). เข้าได้จาก:  http://mblog.manager.co.th/kingknight18/th-89438/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน