มิวเทชัน (mutation)

มิวเทชัน (mutation)

14-12-2021
มิวเทชัน (mutation)

           การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชัน (mutation) หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการชักนำโดยมนุษย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แสดงออก (phenotype) เช่น รูปร่าง ลักษณะ หรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไป

          การกลายพันธุ์ส่งผลต่อความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ขึ้น จึงเกิดความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวมีความสำคัญต่อกระบวนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพราะลักษณะที่ปรับเปลี่ยนบางประการอาจช่วยในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แต่การกลายพันธุ์บางแบบอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเนื่องจากยีนที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้การสร้างโปรตีนเปลี่ยนไปเช่นกัน จนกลายเป็นความปกติของร่างกาย

 

ผู้เขียน : สาวิตรี ทรงสุภาพ

ที่มาข้อมูล :

https://meded.psu.ac.th/binla/class02/B2_364_221/human_mutations_mutation/index.html

https://il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less5_5.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน