Biometrics

Biometrics

13-12-2021
Biometrics

      Biometrics การระบุตัวตนผ่านข้อมูลทางชีวภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยีรวมกันระหว่างทางการแพทย์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยการแสกนข้อมูลทางกายภาพ เช่น ม่านตา ลายนิ้วมือ ใบหน้า ดีเอ็นเอ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ไม่สามารถซ้ำกันได้และข้อมูลไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงถูกนำมาใช้ในการระบุตัวตนได้ดี

ศัพท์วิทย์

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

[1]https://www.azernews.az/nation/91272.html

[2]https://www.azernews.az/nation/91272.html

[3]http://www.hitop.co.th/bio-metric.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน