การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)

14-12-2021
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) คือ การรักษาระยะห่างทางร่างกายระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพื่อลดการสัมผัส จับ แตะ การสนทนา และกิจกรรมที่ใช้ร่างกายประชิดกัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ปรับใช้คำว่าการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) แทนคำว่า การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing ) เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอย โดยเฉพาะเวลาไอหรือจาม ดังนั้น การเว้นระยะห่างทางกายภาพ จึงเป็นแนวทางการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ช่วยลดโอกาสการรับเชื้อและแพร่เชื้อได้ ส่งผลดีกว่า Social distancing หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งมีนัยยะเชิงลบต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และนำไปสู่การขาดการเชื่อมต่อทางสังคม ครอบครัว และนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้

 

ภาพจาก: https://www.wha-industrialestate.com/en/media-activities/articles/3570/physical-distancing
ที่มาข้อมูล :
1. อนามัยโลกใช้ ‘Physical Distancing’ แทน ‘Social Distancing’. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://joo.gl/xYcsSP [24 เมษายน 2563]
2. 'การเว้นระยะห่างทางกายภาพ' ดีกว่า 'การเว้นระยะห่างทางสังคม' อย่างไร. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873605 [24 เมษายน 2563]
3. รวมคำศัพท์ต้องรู้ ยุค 'โควิด-19'. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876961 [24 เมษายน 2563]

ผู้เขียน : นางสาวอัลวานีย์ สติรักษ์ นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน