Kleptoparasitism

Kleptoparasitism

01-09-2023
สิงโต

“Kleptoparasitism” เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ปรสิต (parasite) ขโมยอาหารมาจากผู้ล่าชนิดอื่น (host) ที่ล่ามาได้ หรือขโมยอาหารที่ผู้ล่าอื่นเก็บสะสมไว้ เช่น ฝูงไฮยีนาที่ปล้นอาหารจากการล่าของสิงโต (ภาพประกอบ), นกโจรสลัดและนกสกัวที่มักจะขโมยเหยื่อจากนกตัวอื่นๆ ทั้งชนิดเดียวกันและต่างชนิด (ภาพประกอบ) 

นก

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน