Vulnerability

Vulnerability

13-12-2021
Vulnerability

Vulnerability คือ ช่องโหว่หรือจุดบกพร่องด้านระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้ระบบข้อมูลอัตโนมัติถูกเจาะในรูปแบบการทำงานทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสามารถสร้างภัยคุกคามให้กับองค์กรได้

ที่มาของข้อมูล 
[1]  ดร.บรรจง หะรังสี. บทความ: ทำความรู้จักกับคำจำกัดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง [อินเตอร์เน็ต]. 2554 (15 มิถุนายน 2559). เข้าถึงได้จาก http://www.tnetsecurity.com/content_audit/risk_def.php
[2] นายเกรียงศักดิ์ เหล็กสี. Computer Network Security [อินเตอร์เน็ต]. 2559 (15 มิถุนายน 2559). เข้าถึงได้จาก http://www.uni.net.th/UniNet/UniNetKM/Computer%20Network%20Security.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน