Compiler (อ่านว่า คอมไพเลอร์)

Compiler (อ่านว่า คอมไพเลอร์)

13-12-2021
Compiler (อ่านว่า คอมไพเลอร์)

Compiler (อ่านว่า คอมไพเลอร์) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่แปลงโค้ดโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้น ด้วยภาษาระดับสูง (High Level Language) ซึ่งคนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ ให้เป็นภาษาระดับล่าง (Low Level Language) หรือภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนการทำงานแตกต่างกันไปตามลักษณะของภาษาระดับสูงแต่ละชนิด

นอกจากการแปลงระดับของภาษาในโปรแกรมแล้ว Compiler บางชนิดยังทำหน้าที่เป็น Linker หรือผู้เชื่อมโยงส่วนคำสั่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของโปรแกรมเข้าด้วยกันตามที่โปรแกรมเมอร์ออกแบบไว้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยสะดวก

 

ภาพจาก : https://blog.programminghub.io/blog/2017/02/28/offline-compiler-apps-solution/

ที่มาของข้อมูล : Kids.Net.Au – Encyclopedia > Compiler. (n.d.). Retrieved from http://encyclopedia.kids.net.au/page/co/Compiler

ข่าวสารที่่คล้ายกัน