ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien species)

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien species)

13-12-2021
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien species)

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien species)

     ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นฐานนั้นๆ มาก่อน แต่ถูกนำเข้ามาโดยวิธีใดๆ จากถิ่นฐานอื่น บางชนิดสามารถดำรงชีวิตและมีการแพร่กระจายได้ดีในธรรมชาติ เรียกว่า ชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ (Dominant Species) จนกลายเป็น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species) ทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากโรคและสารพิษที่ติดมากับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน และอาจทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ศัพท์วิทย์

 

ภาพจากhttps://bumbutnam.wordpress.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

ที่มาข้อมูล
http://www.sa.ac.th/biodiversity/contents/7result/result06.html
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/6.pdf

ผู้เขียน : เปรมชัย บุญเรือง
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก (รก.ผอ.พวท.)

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน