National e-Payment

National e-Payment

14-12-2021
National e-Payment

National e-Payment ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  เป็นระบบที่รัฐพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการชำระเงินให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางสำคัญของกระบวนการชำระเงิน  ซึ่งก็ได้แก่ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต โดยในเบื้องต้นได้ส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน เนชั่นแนล อีเพย์เมนท์ ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์  โครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต การจัดระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการอีเพย์เมนท์ภาครัฐทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกรรมของประเทศให้สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 

 

ผู้เขียน : วารี อัศวเกียรติรักษา
ที่มาข้อมูล 
http://www.epayment.go.th/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน