Chatbot

Chatbot

14-12-2021
Chatbot

Chatbot เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาให้มีบทบาทในการตอบกลับบทสนทนาด้วยตัวข้อความอัตโนมัติผ่าน Messing Application เสมือนการโต้ตอบของมนุษย์จริงๆ ความสามารถของ Chatbot ขึ้นอยู่กับวิธีการประมวลข้อมูลและตอบสนอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ

  1. การตอบสนองตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ล่วงหน้า หรือ Rule-Based ซึ่งผู้พัฒนาจะสร้างชุดคำตอบ โดยอาศัย คำศัพท์ หรือ Keyword ที่กำหนดไว้ เมื่อ Chatbot ได้รับข้อความ ระบบจะทำการประมวลผล โดยเอาคำถามนั้น ๆ ไปค้นหาผ่านหลักเกณฑ์ หรือ Keyword ที่ผู้พัฒนาสร้างไว้ แล้วนำข้อความนั้น ๆ มาตอบกลับแบบอัตโนมัติ
  2. การตอบสนองที่ Chatbot มีความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลได้เอง หรือ AI-Base Bot คือ ระบบที่ผสาน AI มีความสามารถในการเรียนรู้ชุดคำถามและคำตอบได้เอง และสามารถเลือกชุดคำตอบได้แม่นยำ และเข้าใจบริบทการสนทนาได้ เพื่อนำเสนอข้อมูล หรือชุดคำตอบที่ตอบสนองผู้ถาม เช่น Google Assistant, Siri หรือ Alexa เป็นต้น

ทั้งนี้เทคโนโลยีใน Chatbot ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองได้สมจริงมากขึ้น    ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสั่งการด้วยเสียง การค้นหาข้อมูลที่สอดคล้องแม่นยำตรงตามความต้องการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจต่างๆ ได้หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันนั้น Chatbot ถือเป็นตัวเลือกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการซื้อขายสินค้าได้ เป็นอย่างดี  

 

ที่มาของภาพ:

[1] https://www.shutterstock.com/th/image-photo/chatbot-assistant-conversation-ai-artificial-intelligence-1576352020
[2] https://www.shutterstock.com/th/image-photo/agile-digital-software-technology-development-iot-1797414286

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] พัฒนา Chatbot เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ. [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564): เข้าถึงได้จาก https://km.raot.co.th/uploads/dip/userfiles/innovation2562/chatbot.pdf
[2] Chatbot กับ บริการในโลกอนาคต. [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564): เข้าถึงได้จาก: https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/793-chatbot-future

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน