Metadata

Metadata

13-12-2021
Metadata

Metadata คือ ข้อมูลที่มีไว้เพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือเนื้อหาของชุดข้อมูลหรือวัตถุอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับทราบ เข้าใจ และนำชุดข้อมูลหรือวัตถุเหล่านั้นไปใช้งานต่อได้โดยง่าย ตัวอย่างของ Metadata ในระบบคอมพิวเตอร์ คือ Metadata ของไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น Metadata ของไฟล์ภาพถ่าย ซึ่งระบุข้อมูล ขนาดของภาพ ความละเอียด ความลึกของสี วันที่ถ่ายและอื่นๆ หรือ Metadata ของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ระบุหน้าที่หรือข้อมูลของเว็บไซต์แต่ละแห่ง ซึ่งจำเป็นต่อการสืบค้นข้อมูลโดย Search Engine

 

ที่มาของข้อมูล : What is metadata? - Definition from WhatIs.com. (n.d.). Retrieved from https://whatis.techtarget.com/definition/metadata

ข่าวสารที่่คล้ายกัน