Bioenergy

Bioenergy

14-12-2021
Bioenergy

Bioenergy หรือ พลังงานชีวภาพ คือพลังงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงาน ซึ่งได้จากการนำความรู้ทางชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาช่วยจัดการทรัพยากรและผลผลิตต่างๆ จากการเกษตร ตัวอย่างก็เช่น ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล หรือก๊าซชีวภาพ และไบโออีเนอร์จี เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
ถือเป็นการช่วยนำของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วย

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล : 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/bioenergy/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน