อนุมูลอิสระ (Free radical)

อนุมูลอิสระ (Free radical)

14-12-2021
อนุมูลอิสระ (Free radical)

อนุมูลอิสระ (Free radical) คือ โมเลกุลหรืออะตอมที่ไม่เสถียร อนุมูลอิสระในระบบของร่างกายเกิดได้จากสาเหตุทั้งภายนอกและภายในร่างกาย เช่น มลพิษในอากาศหรือกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย โดยปกติร่างกายมีกลไกในการควบคุมสารอนุมูลอิสระอยู่แล้ว เพื่อไม่ใช้สารเหล่านี้ทำร้ายเซลล์ต่างๆ แต่ในกรณีที่เกิดภาวะความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระสะสมมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดการทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์ ก่อให้เกิดความผิดปกติในเซลล์ ทำให้เซลล์ถูกทำลายและเสื่อมได้เร็วขึ้น เกิดเป็นโรคชรา แก่ก่อนวัย และโรคภัยต่างๆ

 

ที่มาข้อมูล :
1. อนุมูลอิสระ (Free radical). [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://dna.kps.ku.ac.th/index.php/article-rice-rsc-rgdu/36-free-radicle-antioxidant-anthrocyanidin [18 พฤษภาคม 2563]
2. สารต้านอนุมูลอิสระ ANTIOXIDANT จำเป็นต่อเรามากแค่ไหน?. [ออนไลน์]. [2020], แหล่งที่มา: https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0--Antioxidant-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99- [14 พฤษภาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน