FILO

FILO

13-12-2021
FILO

FILO ย่อมาจากคำว่า First In, Last Out เป็นการอธิบายรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน Stack (กองซ้อน - ชื่อโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง) ตามลักษณะของวิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งาน โดยข้อมูลชุดแรกที่ถูกจัดเก็บใน Stack จะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่สามารถถูกนำออกมาใช้งานได้

การเก็บข้อมูลแบบ FILO มีลักษณะเหมือนกับ LIFO (Last In, First Out) ซึ่งหมายถึงข้อมูลชุดสุดท้ายที่ถูกจัดเก็บจะเป็นข้อมูลชุดแรกที่ถูกนำออกมาใช้งาน

 

ภาพจาก : https://stackoverflow.com/

ที่มาของข้อมูล : Christensson, P. (2014, August 7). FILO Definition. Retrieved from https://techterms.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน