ความแข็ง (Hardness)

ความแข็ง (Hardness)

14-12-2021

ความแข็ง (Hardness) ในทางวัสดุศาสตร์ ความแข็ง เป็นสมบัติภายในวัสดุ (intensive property) ที่แสดงความสามารถต้านทานหรือทนต่อการเสียรูปแบบถาวร โดยทั่วไปการวัดค่าความแข็งของวัสดุนั้นสามารถทำได้โดย การกด การขีด การขูด หรือการตัด ด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ แต่ความแข็งนั้นไม่ใช่สมบัติเนื้อแท้ของวัสดุที่กําหนดได้ด้วยคําจํากัดความที่แน่นอนบนหน่วยพื้นฐานของมวล ความยาว และเวลา ค่าคุณสมบัติความแข็งคือผลของกระบวนการวัดที่กําหนด   

ที่มา : Peter Smith (2007), The Fundamentals of Piping Design, Chapter 3: Metallic Materials for Piping Components. หน้าที่ 115 – 136 จาก https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781933762043500126 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2562

ข่าวสารที่่คล้ายกัน