Air-borne transmission

Air-borne transmission

14-12-2021
Air-borne transmission

Air-borne transmission หมายถึง การที่โรคแพร่กระจายทางอากาศ ไปกับละอองฝอยของน้ำมูก และน้ำลาย มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ติดต่อได้จากคนสู่คนโดยการไอ จาม การหายใจ ยกตัวอย่างเช่น วัณโรค โรคหัด ไข้อีสุกอีใสเป็น Air-borne transmission ซึ่งหมายถึงวัณโรค โรคหัด ไข้อีสุกอีใสแพร่กระจายทางอากาศนั่นเอง เชื้อที่เป็น Air-borne transmission จะมีขนาดเล็กมากกว่าละอองฝอย เมื่อผู้มีเชื้อไอหรือจามออกมา เชื้ออาจจะแขวนลอยในอากาศได้เป็นสัปดาห์ และเชื้อสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปถึงเนื้อเยื่อปอด และอาจมีการติดเชื้อในบริเวณอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เชื้อวัณโรคสามารถติดเชื้อได้ในหลายอวัยวะ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มสมอง แต่ส่วนใหญ่มักพบเชื้อที่ถุงลมปอด เนื่องจากผู้ป่วยมักรับเชื้อผ่านการแพร่กระจายทางอากาศ

 

ผู้เขียน เพชรกวินท์ เนื่องสมศรี

ที่มาแหล่งข้อมูล https://med.mahidol.ac.th/ic/sites/default/files/public/201504270833.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน