"ลำต้น-Stem"

"ลำต้น-Stem"

14-12-2021
"ลำต้น-Stem"

ความหมาย

       เป็นส่วนที่เป็นแกนหลักของพืชมีทั้งที่อยู่เหนือดิน และอยู่ใต้ดิน เป็นที่เกิดของกิ่ง ใบทและส่วนสืบพันธุ์ (ดอก และผล) ลำต้นอาจเรียกว่า Trunk ก็ได้ แต่ Trunk ส่วนมากไม่รวมส่วนของกิ่ง ก้าน และใบ (เฉพาะส่วนที่เปลาตรง) หรือจะเรียกว่า Bole ก็ได้

08 Stem 01

 

ผู้เขียน : อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของภาพ : ศิริวุฒิ ธีรธวัชกุล และ อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของแหล่งข้อมูล :

   สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 2560. พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, กรุงเทพฯ. 670 น.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน