ไตรโคม (Trichomes)

ไตรโคม (Trichomes)

14-12-2021
ไตรโคม (Trichomes)

ไตรโคม (Trichomes) คือ ขนเล็กๆสีขาวที่ติดอยู่ตามบริเวณรอบใบหรือส่วนประกอบอื่นๆของพืชบางชนิด เช่น สัปปะรดสี เคราฤาษี พบมากในกลุ่มพืชอากาศ ทำหน้าที่ดูดซับน้ำและสารอาหารในอากาศให้กับต้นพืช

 

ผู้เขียน : นายสันติ ทองพูน

ที่มาของภาพ : Tillandsia duratiii by Santi

ที่มาของแหล่งข้อมูล(Reference)
http://www.elledecorationthailand.com/Life/floating-flora/ [ออนไลน์] .2 MAR 2016,

https://www.posttoday.com/property/413380 [ออนไลน์].31 ม.ค. 2559,

ค้นคว้าเพิ่มเติม : https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89

http://air-plants.blogspot.com/2013/03/tillandsia-air-plants.html

[ออนไลน์] 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวสารที่่คล้ายกัน