ชีวนิเวศ (Biome)

ชีวนิเวศ (Biome)

14-12-2021
ชีวนิเวศ (Biome)

ชีวนิเวศ (Biome) หมายถึง ระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพอยู่ร่วมกัน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ ชีวนิเวศบนบก (Terrestrial Biomes) และชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic Biomes) เช่น ชีวนิเวศป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) เป็นชีวนิเวศที่พบได้ในบริเวณใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ และบริเวณบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิก ลักษณะภูมิอากาศร้อนและชื้น ฝนตกชุกตลอดปี ทำให้ชีวนิเวศเขตนี้มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีความหลายหลายทางชีวภาพสูงอีกด้วย ในประเทศไทยที่มีชีวนิเวศป่าดิบชื้น ได้แก่ ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ที่มาข้อมูล

Ecoschooltoday (2008) What is a biome? จาก http://eschooltoday.com/science/ecosystems/what-is-a-biome.html เข้าถึง ข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2562

ผู้เขียน วชิรพร ดิษฐสมบูรณ์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน