Hashtag

Hashtag

13-12-2021
Hashtag

Hashtag คือ ข้อความหรือประโยคสั้นๆ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย “#” (อ่านว่า แฮช หรือ ปอนด์) จุดเริ่มต้นการใช้งาน Hashtag คือความต้องการค้นหาและจัดระเบียบข้อความของผู้ใช้ระบบ Twitter โดยผู้ใช้ Twitter จะสามารถค้นหาข้อความตาม Hashtag ที่สนใจ เพื่อร่วมสนทนากับผู้ใช้คนอื่นๆ ซึ่งกำลังพูดคุยเรื่องเดียวกันจากทั่วโลก ได้โดยง่าย

 หลังจากได้รับความนิยมอย่างสูงใน Twitter สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น Instagram Snapchat หรือ Facebook ก็ได้นำ Hashtag ไปใช้ในระบบของตัวเอง จน Hashtag กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานชนิดหนึ่งสำหรับสื่อสังคมออนไลน์แทบทุกชนิด

 

ภาพจาก :

http://www.advantagemarketingus.com/how-to-utilize-hashtags-effectively-for-your-marketing-strategy/

ที่มาของข้อมูล :

What is a Keylogger? (n.d.). Retrieved from https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/keylogger

ข่าวสารที่่คล้ายกัน